Literárně-dramatický obor, aneb Divadlení

Literárně-dramatický obor, aneb Divadlení

k rozvoji i pobavení, Cena 1500 Kč/pololetí

Nově otevřený obor bude rozdělen do dvou věkových skupin, 5 – 7 let a 8 – 12 (a více) let. Základem oboru je kolektivní výuka, která má za cíl žáka vést od spontánního dramatického projevu k samostatnému, osobitému a přirozeně kultivovanému projevu (hlasem, pohybem, gestem, psaným slovem). Obor je významným nástrojem rozvoje sociability žáků (schopnosti vnímat druhé, vnímat motivace jejich jednání a prostřednictvím vstupu do rolí řešit různé sociální situace), jejich emocionálního rozvoje a schopnosti sebepoznání a sebekontroly.

Program zahrnuje dramatické aktivity a hry pro rozvoj vztahů, osobnosti a kreativity.  V průběhu roku se děti seznámí s novým způsobem, jak:

-nahlédnout na příběh, přinášet do něj své podněty a ovlivňovat děj

-vyjádřit své myšlenky pomocí slov, gest a pohybu

- používat své smysly, tělo a prostor okolo sebe

Důraz bude kladen také na rytmiku, spolupráci ve skupině, kultivaci projevu a vytvoření prostředí pro možnost rozvoje vlastní fantazie a spontánnosti. Hravá forma tvorby zahrnuje diskuzi nad zpracovávaným tématem a vlastní výrobu pomůcek a rekvizit. Skupina starších dětí si vyzkouší práci s hlasem a mluveným projevem v nahrávacím studiu. Dramatický výstup bude představen na jesenické Divadelní Žatvě, případně při dalších příležitostech v regionu (živý Betlém, představení pro školky a školy)