Školní řád

    
     
                        

                                                                                                          

Školní řád 

Soukromé základní umělecké školy – taneční, s.r.o., Jiráskova 762, Jeseník vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., zákona  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném  vzdělávání  (školský zákon), § 30, odst.1, ředitelka školy.
 

 1. Školní řád pro žáky vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 1. Seznámení žáků se školním řádem provádějí učitelé vždy na začátku nového školního roku. Poučení žáků se uskuteční v rozsahu nařízeném ředitelkou školy. V třídní knize se provede o poučení zápis. Školní řád je vyvěšen v budově školy.

Podmínky přijetí  a studia
 

 1. Zájemce o studium se stává žákem SZUŠ na základě zápisu nebo úspěšně vykonané talentové zkoušky, řádně vyplněné přihlášky a zaplacení školného. Talentová zkouška vychází z běžné mentality daného věku, vrozených fyziologických dispozic, tanečního a rytmického cítění.
 1. Výuka je realizována dle Školního vzdělávacího programu Tanec je výzva pro mysl, tělo a duši, který splňuje předepsané body Rámcového vzdělávacího programu vydaného a schváleného MŠMT České republiky.  Tyto dokumenty jednoznačně stanovují předměty jednotlivých ročníků daných studijních zaměření a počet vyučovaných hodin v ročnících.
 1. Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z jednoho oddělení, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem.

Ukončení vzdělávání
 

 1. Základní studium I. a II. stupně se ukončuje vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení. 
 1. Studium během školního roku lze ukončit pouze v případě závažných doložitelných důvodů, např. vážné zdravotní problémy nebo stěhování, požádá-li o to písemně zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák.
   
 2. Žák přestává být žákem školy:
  a) jestliže byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl
  b) jestliže byl vyloučen ze školy rozhodnutím ředitelky školy pro porušení školního řádu
  c) jestliže o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žákke konci pololetí, to je k 31.1. nebo 30.6.
  d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelkou školy jiný náhradní termín  

           
Práva žáků a jejich zákonných zástupců ve škole  
 

 1. Na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
 1. Nahlédnout do školního vzdělávacího programu studijního zaměření, který žák studuje a ověřit si totožnost vzdělávacího obsahu se skutečností.
 1. Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání.
 1. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka.
 1. Mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelkou školy na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a na návrh učitele hlavního předmětu přeřazeni na konci prvního pololetí  nebo na konci druhého pololetí do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozích ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitelka školy.
 1. Účinkovat na veřejných i interních akcích školy. 
   

Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole  
 

 1.  Žáci jsou povinni:
  a) řídit se zásadami tohoto školního řádu
  b) dodržovat zásady kulturního chování, být  slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem
  c) docházet do vyučování pravidelně a včas
  d) každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování hlásit bez zbytečného odkladu svému vyučujícímu nebo jinému zaměstnanci školy    
   
 2. Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci jsou povinni:
  a
  ) nejpozději do tří dnů omluvit nepřítomnost žáka ve vyučování
  b) nepřítomnost žáka z důvodu účasti na lyžařském výcviku, školním výletě a jiné předem plánované akci omlouvat předem
  c) aktualizovat údaje, které jsou uvedené v přihlášce žáka do SZUŠ pro potřeby školní matriky podle § 28, odst. 2 školského zákona
  d) řádně a včas platit školné
  e) vyžádat si souhlas učitele, pokud žák veřejně vystupuje mimo školu s repertoárem nastudovaným v SZUŠ - taneční, s.r.o.

  f) zajistit, aby žák docházel řádně do školy a plnil povinnosti žáka
  g) na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se základního uměleckého vzdělávání žáka
  h) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

   

Provoz a vnitřní režim školy
 

 1. V SZUŠ – taneční, s.r.o. se vyučuje taneční obor v budově na Jiráskově ulici 762 v Jeseníku.
   
 2. Organizace výuky:
  a) Studium začíná ve dvou přípravných ročnících pro děti od 5 let, pokračuje sedmi ročníky prvního stupně a čtyřmi ročníky stupně druhého. Absolvování prvního i druhého stupně je zpravidla zakončeno absolventským vystoupením žáka.
  b) Vyučování se řídí rozvrhem hodin, který stanovuje třídní učitel, schvaluje ředitelka školy a je oznámen zákonným zástupcům.
  c) Frekvence střídání pracovních míst ve výuce je dána učitelem. Pracovními místy mohou být: taneční sál, venkovní zpevněný povrch v areálu školy, tělocvična,  apod..
  d) Do vyučování nosí žáci požadované školní potřeby, doporučený cvičební oděv, obutí a chodí s upravenými vlasy.
  e) Při příchodu učitele nebo jiné dospělé osoby do výuky žáci pozdraví.
  f) Opouštět školní budovu během vyučování není žákům dovoleno, pokud to nevyžaduje učitel.
  g) Nemůže-li pedagog přijít do výuky, zejména z důvodu nemoci, vyučování je zabezpečeno suplováním, dohledem nebo jsou na dveřích školy vyvěšeny písemné pokyny k výuce v náhradním termínu. 
  h) V době školního vyučování může ředitelka školy ze závažných důvodů, zejména z organizačních a technických, vyhlásit pro žáky 5 volných dnů ve školním roce.
  i) Škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat koncerty, vystoupení, zájezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností.
   
 3. Vyučovací hodiny a přestávky:
  a) Vyučovací hodina trvá 45 minut.
  b) Jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí. Jedna lekce může obsahovat maximálně 3 vyučovací hodiny, po kterých musí být výuka ukončena nebo musí následovat nejméně dvacetiminutová přestávka.
   
 4. Vstup a pohyb ve škole a v areálu školy:
  a) Žáci  přichází do školy nejméně 5 minut před začátkem vyučování. Očistí si boty, přezují se, obuv a oblečení uloží na místo k tomu určené.
  b) Zákonní zástupci se neúčastní výuky, k návštěvě zákonných zástupců ve výuce dává souhlas učitel a to pouze ve výjimečném případě.
  c) V budově školy se žáci i návštěvníci musí chovat tiše, nerušit výuku a musí mít vypnuté mobilní telefony.
  d) Po skončení výuky žák musí opustit budovu školy.
  e) Zákonní zástupci žáků čekají na žáky před budovou školy, pokud jim učitel ve výjimečných případech neumožní jinak.
  f) Žák se chová ve škole tak, aby neohrozil zdraví svoje ani jiných osob.
  g) Vstup cizích osob do budov školy je možný jen v doprovodu učitelů školy.
  h) Žákům je přísně zakázáno vnášet do školy předměty, kterými by mohli ohrozit bezpečnost a zdraví svoje a jiných osob. Ve škole a v jejím areálu není dovoleno používat výrobky zábavné pyrotechniky a střelné nebo sečné zbraně. Vzhledem k nebezpečnosti těchto výrobků budou žákům odebrány a vůči žákům budou přijata výchovná opatření.
  i) V areálu a prostorách školy je zakázáno kouření, používání elektronických cigaret, zákaz a omezení prodeje a podávání alkoholických nápojů podle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.
  j) Jízda na kole v areálu školy není dovolena a není dovoleno do školní budovy ukládat kola, koloběžky, kočárky, sáně apod., lze použít stojany před budovou školy.
   

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků  a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 

 1. Škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků  a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
   
 2. Škola vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
   
 3. Podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje ředitelka školy zejména pedagogickými pracovníky, případně dalšími zletilými osobami, které jsou způsobilé k právním úkonům.
   
 4. Učitel zodpovídá za žáka v době jeho vyučování.
   
 5. Žáci jsou pravidelně poučováni vždy na začátku nového školního roku svým třídním učitelem. Poučení žáků se uskuteční v rozsahu určeném vedením školy. Zápis se provede do třídní knihy.
   
 6. Při výjezdu se žáky na soutěž nebo jinou cestu rozhoduje ředitelka o dopravním prostředku, počtu doprovodných osob a stanovuje vedoucího, který přebírá po dobu cesty nad žáky zodpovědnost.
   
 7. Při akcích konaných mimo školu, nesmí na jednu osobu, která vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví nezletilých žáků, připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ředitelka školy.
   
 8. Při akcích konaných mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školy, vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě vedoucí akce 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění nezletilých žáků a skončení akce škola oznámí nejméně 1 den předem jejich zákonným zástupcům.  
   
 9. Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo Potvrzení tento průkaz nahrazující.
   
 10. V učebnách není žákům povoleno svévolně otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče.
   
 11. Žákům není povoleno v prostorách školy kouřit, nosit do školy větší částky peněz, cenné věci a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních. Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy.
   
 12. Z bezpečnostních důvodů nejsou hlavní dveře školy opatřeny klikou, přicházející žák zazvoní, po té je vpuštěn do budovy a zároveň dohlédne na řádné dovření dveří.
   
 13. Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání a reklama  a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí
   

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
 

 1. Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené kostýmy a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají a jsou povinni je vrátit v termínu určeném učitelem.
   
 2. Škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit.
   
 3.  Pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené školní pomůcky.
   

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 

 1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
   
 2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací.
   
 3. Žák je v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu:
  a) 1 - výborný
  b) 2 - chvalitebný
  c) 3 - uspokojivý
  d) 4 - neuspokojivý
   
 4. Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:
  a) prospěl(a) s vyznamenáním
  b) prospěl(a)
  c) neprospěl(a)
   
 5. Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5.
   
 6. Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý.
   
 7. Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý.
   
 8. Umělecké výsledky žáků jsou prezentovány a sledovány na veřejných vystoupeních, soutěžích a žákovských představeních. 
   
 9. Ředitelka školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.
   

Úplata za vzdělávání
 

 1. Ředitelka školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplatu lze uhradit ročně nebo pololetně. Úplata za stanovené období je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období. Ředitelka školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady.
   
 2. Ukončí-li žák vzdělávání podle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) pro vyloučení žáka nebo požádá-li o to písemně zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací.
   
 3. Poměrnou část úplaty za vzdělávání lze vrátit v případě, ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních.   
   
 4. Při předem omluvené plánované nepřítomnosti žáka (delší než čtyři týdny výuky nepřetržitě) lze písemně požádat ředitelku školy o navrácení části školného. Uvedenou dobu nepřítomnosti je třeba doložit potvrzením od lékaře, případně školy apod.
   
 5. Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví dojde k omezení provozu školy, např. výuka menšího počtu žáků, zkrácená hodinová dotace apod., úplata se nevrací.  
   
 6. Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost žáka, vrací se poměrná část úplaty.
   
 7. Výši úplaty na školní rok dá ředitelka školy na vědomí žákům nebo jejich zákonným zástupcům prokazatelným způsobem, zpravidla e-mailem.

Výchovná opatření
 

 1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy nebo vyloučení žáka ze školy, které může udělit ředitelka školy. Pochvaly a jiná ocenění může udělit či uložit ředitelka školy nebo třídní učitel.
   
 2. Ředitelka školy může v případě porušení povinností stanovených školským zákonem, vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání a dalšími právními normami s touto vyhláškou související a tímto školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy.
   

Řešení stížností
 

 1. Zákonní zástupci žáka mají možnost po dohodě s učitelem být přítomni ve vyučovací hodině, kde se seznámí s názorem, postupem a metodikou vyučujícího učitele.
   
 2. Stížnost ani podání stížnosti nesmí být projednávaná s učitelem během výuky, protože nesmí být narušen průběh výuky.
   
 3. Pokud nedojde ke shodě a situace přechází ve stížnost nebo stížnost vyplyne z jiné situace bude dodržen níže uvedený postup.
   
 4. Stížnost musí být podána písemně ředitelce školy.
   
 5. Ředitelka školy dohodne s oběma stranami datum a čas řešení stížnosti.
   

Závěrečná ustanovení
 

 1. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitelka školy tento řád následujícím způsobem: vyvěšením
  v budově školy a na webových stránkách školy.

   
 2. Zaměstnanci školy s tímto řádem jsou seznamováni na první provozní poradě ve školním roce.
   
 3. Žáci školy jsou s tímto řádem seznámeni třídním učitelem na začátku školního roku, seznámení je zaznamenáno
  v třídních knihách.

   
 4. Školní řád je vyvěšen v šatně školy.


  Vydaný v Jeseníku dne 25.8.2020
  Platný od 1.9.2020

  Lada Stejskalová

  ředitelka školy